Hoppa till innehåll

GRUNDUTBILDNING I BARNKONVENTIONEN

Efter att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 så behöver alla verksamheter som rör barn indirekt och direkt ha kunskap om hur vi ska ge barnen sina rättigheter i praktiken.

Därför ger Qvarnverket en grundutbildning halvdag fysisk på plats eller digitalt, till alla yrkeskategorier inom kommun, region och myndighet så väl som organisationer och företag.

Utbildningen ger grundläggande kunskap i

  • Barnkonventionens bakgrund, uppbyggnad och innehåll,
  • vad de grundläggande principerna innebär för tolkningen av barnkonventionen,
  • vad barnkonventionens barnsyn står för,
  • samt hur konventionen kan användas i det praktiska dagliga arbetet för att säkerställa barns rättigheter.

Under halvdagen varvas inledande föreläsning med workshop och praktiska exempel.

Antal deltagare: 10-30 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

BARNKONVENTIONENS BARNSYN

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn och från de fyra principerna tolkas även de andra artiklarna i konventionen:

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Skydd mot diskriminering.
  • Artikel 3 är principen om barnets bästa i alla åtgärder som rör barn. 
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12 talar om åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd.

Dessa fyra principer utgör det som vi kallar för barnkonventionens barnsyn.

Att förstå barnkonventionens barnsyn är nyckeln till att kunna använda hela konventionen så väl som att tolka enskilda artiklar. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i hur barnsynen är avgörande i allt arbete vi gör med barn och ungas rättigheter.

Halvdags föreläsning med workshop och praktiska exempel för alla yrkesgrupper.

Antal deltagare: 10-30 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

ER STRATEGI FÖR ATT GENOMFÖRA BARNKONVENTIONEN

Efter grundläggande kunskaper om barnkonventionens innehåll och om barnkonventionens barnsyn, är det dags för att utforma er egen strategi för att genomföra barnkonventionen i er verksamhet. 

Under den här halvdagen går vi igenom praktiska verktyg och tillvägagångssätt. Med hänsyn till den verksamhet ni bedriver och er egen målbild. Vi utgår från befintliga styrdokument och andra nationella och lokala resurser.

Workshopen ges som interaktiv dialog med direkt handledning. Där Qvarnverket hjälper er att mala och processa för att vid dagens slut få fram er strategi.

Antal deltagare: 5-20 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

BARNETS BÄSTA I DIN VERKSAMHET

Inför beslut och prövningar som rör barn ska prövningar av barnets bästa göras. Vad kan det innebära rent konkret. Vilken metod fungerar bäst i den verksamheten du arbetar i?

Den här halvdagen syftar till att ge dig kunskap, stöd och mod att starta ert arbete med prövningar av barnets bästa. Vi vill genom konkreta exempel ge mer klarhet till hur ett sådant arbete kan gå till och hur man kan tänka i processen.

Utbildningen är för dig som redan har grundkunskap i barnkonventionen och dess barnsyn och vill ha konkreta verktyg för ditt dagliga arbete. Vi riktar oss till dig som arbetar inom kommun, region, näringsliv och civila samhället.

Antal deltagare: 10-30 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

BARNKONVENTIONEN I BUDGETARBETE

För ett hållbart och långsiktigt arbete med barnets rättigheter i er verksamhet behövs det kunskap och vägledning hur barnkonventionen förverkligas i ledning och budgetarbete.

I den här workshopen ger Qvarnverket handledning utifrån FN-kommitténs generella kommentar nummer 19 ”on public budgeting for the realization of children´s rights”.

Målet med den här halvdagen är att ge insikt i hur barnkonventionen kan genomsyra hela ert budgetarbete i de befintliga strukturerna. Vi går igenom hur vi kan genomföra barnkonventionens krav i budgetarbetets fyra faser; planering, införande, tillämpning, uppföljning. Och hur barnkonventionens barnsyn med de fyra grundläggande principerna i 2, 3, 6, och 12 inkluderas i budgeten.

Utbildningen riktar sig till dig som har budgetansvar och ledningsuppdrag som förtroendevald eller tjänsteman.

Antal deltagare: 10-30 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

BARNKONVENTIONEN OCH RÄTTEN TILL EXISTENTIELL HÄLSA

Vad säger barnkonventionen om barns existentiella hälsa och vilket ansvar har vuxenvärlden att stötta barn och unga i deras utveckling?

I Barnkonventionens artikel 6 som talar om rätten till liv och utveckling omnämns barns rätt till andlig utveckling. I artikel 6, 17, 23, 27 och 32 ses andlighet som ett grundläggande behov, helt nödvändigt för ett barns utveckling och hälsa.

Och i Barnkonventionens vägledande kommentarer kan vi läsa att vuxenvärldens förhållningssätt till barns andliga utveckling är avgörande. De vuxna måste hjälpa barnen att värdera sitt inre liv och dela barnens tankar och funderingar i samspel och dialog. Utvecklingen av ett rikt inre liv är en förutsättning för andlighet.

Forskningen inom religionspsykologi visar oss att det är inte om man är religiös eller inte som är avgörande för den mentala hälsan. Det avgörande är hur man är religiös – inte om man är religiös.

Den här halvdagen inleds med en föreläsning och övergår till en interaktiv workshop där vi ser på vikten av vuxnas attityder och bemötande utifrån vår barnsyn som avgörande för hur barnet kan få en god andlig utveckling och en god existentiell hälsa.

Workshopen riktar sig både till dig som arbetar i sekulär och religiös miljö eftersom existentiella frågor från barn finns där barn finns. I statliga verksamheter som skola och hälsovård, såväl som i religösa samfund och andra organisationer.

Antal deltagare: 10-30 personer
Plats: Fysiskt på plats eller digitalt

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se