Hoppa till innehåll

Om Karin

Min drivkraft är att göra teori begripligt och användbart. Kan vi inte omsätta vår akademiska kompetens i verksamhet spelar det ingen roll hur mycket kunskap vi har. Den blir relevant först när vi förstår hur den kan användas praktiskt. Och hur den kan förändra det vi gör.

I många olika sammanhang har jag i 15 år utbildat i mänskliga rättigheter med fokus på barnrättsfrågor och hälsofrågor. För beslutsfattare, tjänstemän, företagsledare, ideella ledare samt sist men inte minst för barn och unga. Min styrka är att jag kan möta individer och grupper där de är i sin process utifrån deras profession, förkunskaper och kulturella kontext.

2006 började jag att utbilda i mänskliga rättigheter med fokus på Global hälsa internationellt. Efter att jag tagit en magisterexamen i mänskliga rättigheter och internationella relationer med praktik inom hälsofrågor på WHO. Sedan övergick jag till att utbilda i Barnkonventionen i den svenska kontexten eftersom min egen tidigare praktiska yrkeserfarenhet är från verksamheter i Sverige för barn och unga i utsatthet.

Jag har arbetat med integrationsfrågor, preventivt arbete mot utanförskap och kriminalitet, drogprevention, hälsofrågor samt CSR.

De senaste 7 åren har jag utvecklat material och utbildningar i övergreppsförebyggande frågor i civila samhället, i hur vi skapar trygga miljöer för barn och unga. Där jag även nationellt i Sverige ansvarat för att utbilda och handleda andra kursledare och utbildare. Genom arbetet i civila samhället har jag även erfarenhet av arbete inom olika religiösa samfund och kan relatera till hur tro och religiös kontext påverkar individens förhållande till mänskliga rättigheter.

Sammantaget har det gett mig en bred erfarenhet av arbete i kommun och region såväl som civila samhället, näringsliv och internationella organisationer.

Min motivation är delaktighet och mångfald och att möta individer på rätt nivå.  Att ge gruppen eller arbetslaget kraft att våga ta steget och känna glädje i processen.

Karin Bondesson

Karin Bondeson

Vårt ansvar

När du köper utbildningar och tjänster av oss går en del av vår vinst till projekt för landsbygdsutveckling och till att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Qvarnverket är en del av ”Qvarnen 1:32 AB” som äger en fysisk gammal kulturhistorisk vattenkvarn på den Jämtländska landsbygden. Som just nu restaureras för att inrymma mötesplatser för företagare med mobila kontorsplatser, samt mötesplatser med kreativt skapande för barn och unga.

Där hoppas vi i framtiden kunna möta två behov från olika målgrupper som samtidigt kan skapa nätverk med stora synergieffekter till varandra. All forskning visar att det är avgörande med närvarande vuxna för att motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. I Qvarnen vill vi kombinera kreativ skapande verksamhet för unga med mentorskap från företagare.

Förutom det målet, är den allmänna nyttan att den kulturhistoriska miljön räddas och att byggnaden bidrar till hela bygdens utveckling med nya arbetstillfällen och ökad livskvalitet för boende och besökare.

Genom ditt samarbete med oss möjliggör du vårt samhällsansvar.

”Jag har lärt känna Karin som en mycket kompetent kunskapsbärare med ett stort hjärta och samtidigt en god kommunikatör med förmåga att tala om det svåra på ett enkelt sätt. Karin har verkligen hjälp mig i frågor som handlar om barnkonventionen, barnens rätt och samhällets förmåga att möta upp genom konkreta åtgärder.”

Henrik Demetriades

Enhetschef på studieförbundet Bilda Sydöst

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se