Hoppa till innehåll

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Skydd mot diskriminering.
  • Artikel 3 är principen om barnets bästa i alla åtgärder som rör barn. 
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12 talar om åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd.

De fyra principerna utgör det som vi kallar för barnkonventionens barnsyn.

ER STRATEGI FÖR ATT GENOMFÖRA BARNKONVENTIONEN

BARNKONVENTIONEN I SVERIGE

Sverige har skrivit under Barnkonventionen 1990 och sedan dess har lagstiftningen anpassat sig efter den och vi har arbetat för att förverkliga barns rättigheter i samhället. Från januari 2020 blev den istället för vägledande, nu direkt inkorporerad i svensk lag. Och har samma juridiska status som andra lagar.

Därför ställs nu högre krav på myndigheter och domstolar att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Att göra barn delaktiga i beslut som berör dem och att bedöma i varje enskilt fall vad som är det bästa för barnet.

Den största effekten av Barnkonventionen som lag kommer den troligtvis ha för barn i utsatta situationer som barn i vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller befinner sig i migrationsprocessen. 

Förutom kompetenshöjning i myndigheter och rättsväsende så innebär det även att alla som arbetar i verksamheter som på något sätt rör barn behöver känna till innehållet i konventionen och förstå hur den ska tolkas för att barn ska få sina rättigheter i sin vardag.

DET HÄR FÅR DU AV OSS

Just nu fokuserar Qvarnverkets utbildningar i Barnkonventionen på vad som förändrats sedan barnkonventionen blev svensk lag och vad det innebär för er verksamhet i praktiken med att ge svenska barn sina rättigheter.

Vi utbildar beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och region, såväl som anställda inom näringsliv och civila samhället.

Eftersom Barnkonventionen är ett internationellt folkrättsligt dokument så ska den till skillnad från nationella lagar tolkas utifrån sin helhet och vi kan inte lyfta ut enskilda artiklar utan att se dem i ljuset av konventionens barnsyn och de fyra grundprinciperna. Därför arbetar vi på Qvarnverket i alla utbildningar som rör barnkonventionen utifrån en förståelse för just barnsynen. Vi lägger stor vikt vid att förstå vad barnkonventionens barnsyn innebär i praktiken i er verksamhet i både grundutbildningarna och de skräddarsydda fördjupade utbildningarna och i handledning. Utan den förståelsen kan vi inte annars tolka de enskilda artiklarna.

Samtliga av våra utbildningar är interaktiva där du som deltagare har en aktiv roll i din process att förstå vad barnkonventionens barnsyn är och vad barns rättigheter innebär i praktiken i det arbetet du står i. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa dig i processen att göra teori till praktik. Där vårt mål är att svara på frågan ”Vad innebär det egentligen?”

Följande utbildningar ges som halvdag 3 timmar. Och kan kombineras utifrån era behov till heldag:

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se