Hoppa till innehåll

Rätten till liv och hälsa är grundläggande i FNs konvention om mänskliga rättigheter och i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling, så väl som i vår egen svenska lagstiftning. Hur vävs de samman och vad innebär det för det arbetet som ni står i?

Hälsa kan definieras på olika sätt. Som frånvara av sjukdom eller i en större vidare bemärkelse där livskvalitet och mening omfattas. WHO har etablerade definitioner som kan kompletteras med andra perspektiv. På Qvarnverket hjälper vi dig att bena ut vilken definition som just ni kan utgå ifrån för att sätta era mål för ert arbete och se vilka verktyg ni behöver för att ta arbetet framåt. Vi erbjuder föreläsningar samt handledning i grupp och enskilt.

EXISTENTIELL HÄLSA

Trots att många barn och unga i Sverige idag har en god materiell standard och en god fysisk hälsa med bra tillgång till sjukvård, så har den psykiska hälsan försämrats dramatiskt.

Studier visar att många barn och unga i Sverige inte upplever sina liv som meningsfulla. Och en koppling finns i forskning till att vi på många håll i det svenska samhället saknar språk och verktyg för existentiella frågor.

Avsaknaden av språk, forum och verktyg för existentiella frågor rör inte enbart barn och ungas hälsa utan likväl äldres och vuxnas psykiska hälsa.

På Qvarnverkets föreläsningar om existentiell hälsa utgår vi från WHO:s 8 kritierier för existentiell hälsa:

samhörighet, mening, förundran, helhet, andlig styrka, sinnesro, hopp och tro.

Den teori som vi vill omvandla till praktik för meningsskapande i olika insater för förbättrad hälsa är Aron Antonowskys ”KASAM” där förmedlande av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är centralt.

Kontakta oss för skräddarsydda föreläsningar eller processledning i ert arbete med hälsofrågor utifrån mänskliga rättigheter.

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se